این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردصفحه اصلی > کمیته مشاوران بین المللی
.: کمیته مشاوران بین المللی

آقای دکتر مجید صفاراول
آقای دکتر منوچهر صالحی

آقای دکتر گودرز احمدی
آقای دکتر عبدالرضا اوحدی

آقای دکتر ابراهیم دامنگیر

آقای دکتر کامبیز وفایی

آقای دکتر حسن بصیرت

آقای دکتر رضا حسینی

آقای دکتر بیژن ملائی 

آقای دکتر فرشاد برازنده

آقای دکتر مسوت سیم سیک
آقای دکتر محسن رضائیان

آقای دکتر محمود شاکری

آقای دکتر محمود شاکری

آقای دکتر امیر عبداله

آقای دکتر مارکو آمابیلی
آقای دکتر بهروز شیاری
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه کلارکسون
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه کالیفرنیا، ریرورساید
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه یلدیز ترکیه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه مک گیل
دانشگاه میشیگان
آقای دکتر فرشاد نصرالهی دانشگاه تی یو برلین
آقای دکتر لری لیسارد دانشگاه مک گیل
آقای دکتر منصور کبگانیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای دکتر فرخ یغمایی  
آقای دکتر محمود یعقوبی دانشگاه شیراز