این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردصفحه اصلی > کمیته اجرایی
.: کمیته اجرایی

   
  
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر نادر منتظرین استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دکتر مهیار نراقی ریاست دانشکده مهندسی مکانیک
دکتر محمد رضا اسلامی استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دکتر مجید صفار اول استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دکتر محسن بهرامی استاد دانشکده مهندسی مکانیک