این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردصفحه اصلی > محورهای پژوهشی
.: محورهای پژوهشی

1-مكانيک جامدات

- تحليل تنش الاستیک و غیر الاستیک

- الاستیسیته غیر کلاسیک

- ترمو الاستسسيته

-مکانیک ضربه

- مسائل برخورد و نفوذ

- مكانيك شكست

- تحلیل خزش و خستگي

- تیر، صفحه و پوسته‌

- مخازن تحت فشار

- مكانيك سازه‌ها

- روشهاي محاسباتي و تجربي در مكانيك جامدات

- سازه های هوشمند و مرکب

2-ديناميک ارتعاشات و كنترل

- مدلسازی سيستمهای ديناميكی

- كنترل سيستمهای ديناميكي

- ديناميک سيستمهای چند جزئی

- ديناميک غير خطی و آشوب

- کنترل ارتعاشات و صدا

- ارتعاشات غير خطی

- پايش سلامت سازه ها

- آكوستيک

- ديناميک سازه‌ها

- سازه های هوشمند

- تداخل سازه و سيال

- ديناميک وسايل حمل و نقل با سرنشين و بي سرنشين

- طراحی و کنترل رباتها و مکانيزم ها

- مكاترونيک

- روشهاي كنترل هوشمند و محاسبات نرم

- شناسايی و كنترل فرايند

- اندازه‌گيري و كاليبراسيون

3- مكانيک سيالات

- جریان های تراكم پذير

- جریان های آرام

- جريانهای آشفته و مدل‌های آن

- شبيه سازی گردابه های بزرگ

- جريانهای غير دائم

- جريانهای چند فازی

- جريان در محيط متخلخل

- سيالات غير تيوتني

- لایه های مرزی

- ديناميک سيالات محا سباتي (ا ختلاف محدود، حجم محدود و شبكه بولتزمان، ......)

- اندازه گیری جریان

- مکانیک سیالات تجربی و مشاهده جریان

- روشهاي تحليل داده هاي عددي و آزمايشگاهي

- اثر متقابل سيال و سازه

- كاهش صدا

- هيدروليک

- توربوماشين

- هيدرو ديناميک

- ائروديناميک

4-ترمودينامبک و انتقال حرارت

- چرخه های نوين ترموديناميكی

- تحليل اگزژی و ترمو اكونوميک سامانه‌های حرارتي

- ترموديناميک آماری

- ترموديناميک سيستمهای چند جزئي

- احتراق و جريانهاي واكنشي

- تعادل شيميايي و تعادل فاز

- انتقال حرارت هدايتي

- انتقال حرارت جابجايي

- انتقال حرارت تابشی

- انتقال حرارت معكوس

- انتقال حرارت در محيط متخلخل

- انتقال حرارت محاسباتي

- افزايش انتقال حرارت

-- مبدلهاي حرارتي

- طراحي سامانه هاي حرارتي

- انتقال جرم و حرارت و تغيير فاز

- چگالش، تبخير و انجماد

5-انرژی و محيط زيست

- رفتار سامانه‌های توليد همزمان با بهره‌گيري از انرژيهای تلفاتي

- سامانه‌های توليد همزمان برق،گرما و سرما

- ذخيره انرژی گرمايی

- گرمايش ناحيه‌ای

- آب شيرين كن

- نيروگاههای حرارتی

- روشهای طراحی سازگار با محيط زيست

- انرژيهای تجديدپذير

- احتراق و آلودگی هوا

- تجهيزات گرمايشی و سرمايشی

- گرمايش، تهويه هوا و تهويه مطبوع

- كارايی انرژی در ساختمان و صنعت

- پيلهای سوختی

- سوخت های جايگزين

- فن آوريهای نوين انرژی

6- بيو ، ميكرو و نانو مكانيک

- كاربرد مهندسي مكانيک در سامانه های زنده

- جريان سيال و حرارت در بافت زنده

- مكانيک در مقياس ميكرو و نانو

- نانو مواد

- تحليل جريان سيال در مقياس ميكرو و نانو

- انتقال حرارت در مقياس ميكرو و نانو

- نانو مواد و نانو سازه براي كاربردهای انرژی

- تحليل چند مقياسی

- ديناميک و كنترل سامانه های ميكرو و نانو

- فرايندهای ساخت سامانه های ميكرو و نانو

- فن آوری و ساخت سامانه های ميكرو، نانو الكترو مكانيكی

7- طراحی و قابليت اطمينان سامانه‌های مكانيكی

- طراحی ابتكاری مکانیزم‌ها

- بهينه سازی اجزا و سامانه‌های مکانیکی

- تحلیل و طراحی تلرانس‌های ابعادی و هندسی

- تحلیل‌های آماری در مکانیک شکست و مکانیک تماس

- ارزیابی نظری و تجربی قابليت اطمينان اجزا و همبندی‌های مکانیکی

- تحلیل ایمنی و خطر محصولات و سامانه‌های مهندسی

8- ساخت و توليد

- طراحی و ساخت به كمک كامپيوتر

- اتوماسيون

- ماشينكاری

- شكل دهي

- جوشكاری

- علم مواد

- فرايندهای نوين ساخت

- نمونه سازی سريع

- تست غير مخرب

9- خودروو حمل و نقل

- فن آوريهای نوظهور در موتور های درونسوز

- راهكارهای كاهش مصرف سوخت و آلودگي هوا در موتورهای درونسوز

- خنک كاري و روغنكاری در موتور

- خودرو های الكتريكی و هيبريد

- طراحی، تحليل و ساخت بدنه خودرو

- ديناميک خودرو

- سيستمهای تعليق، ترمز و فرمان

- كاهش صدا و ارتعاش در اجزای خودرو

- سامانه های كنترل خودرو

- مهندسي و فن آوری دريا

- سازه های فرا ساحلی

- مواد و سازه های هوا فضا

- هدايت و ناوبری

- علوم و مهندسی فضايی

- ايروديناميک و پيشران های هوا فضايی

- مهندسی راه آهن

10- آموزش مهندسی مكانيک

- نوآوری در برنامه درسی، تربيتی و روشهای آموزش مهندسی

- مفاهیم توسعه پايدار در مهندسي مكانيک

- اخلاق در مهندسی و ملاحظات ايمنی و امنیت اجتماعی

- آموزش مهندسي مجازي و از راه دور، مدلها و فناوري‌ها در روند جهانی شدن مهندسي

- فن آوريهای نوظهور و در صنعت حمل و نقل

-فن آوريهای نوظهور در بخش انرژی

- تواناييهای نوظهور مدلسازی و شبيه سازی در فرايندهای ساخت ديجيتال و اتوماسيون فرآيندهای ساخت