این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو داردصفحه اصلی > دکتر دیوید لتوز
.: دکتر دیوید لتوز

 


تحصیلات

دکتری، دینامیک سیالات، دانشگاه مرکزی نانتز، فرانسه

کارشناسی ارشد، هیدرودینامیک و مهندسی دریا، دانشگاه مرکزی نانتز، فرانسه

 
سمت
استاد، دانشگاه مرکزی نانتز، فرانسه

سوابق کاری

ارتقا برای استاد راهنمایی تزهای دکتری

دانشیار، دانشگاه مرکزی نانتز، فرانسه (2012-2010)

استادیار، دانشگاه مرکزی نانتز، فرانسه (2010-2007)

مهندس پژوهشی، دانشگاه مرکزی نانتز، فرانسه (2007-2006)

فوق دکتری، موسسه ملی مطالعات وتجربیات معماری دریایی(2005-2004)

 بورسیه دکتری، دانشگاه مرکزی نانتز، فرانسه(2003-2002)

فعالیت های پژوهشی

سرپرست گروه تحقیقاتی H2I (هیدرودینامیک، ارتباط ها و تقابل ها) (شامل 8 دانشجوی PhD و فوق دکتری)، آزمایشگاه تحقیقات هیدرودینامیک، دانشگاه مرکزی نانتز. بخشی از تحقیقاتشان شامل موارد زیر می شود:
مطالعه عددی و آزمایشی جریان های سطح آزاد، جریان های چند فازی، تداخل سیال و سازه در مهندسی دریا و هیدرودینامیک جریان ضربه ای در رشته های مختلف

توسعه محاسه‌گر های عددی اختصاصی: هیدرودینامیک جریان ذرات نرم، ICARE( حلگر هیدرودینامیک کشتی)، تکنیک SWENSE (امواج طیفی در معادلات ناویر استوکز صریح)، WCCH (محاسبه‌گر ناویر استوکز مرتبه بالا AMR با المان بندی در دستگاه کارتزین)

 

توسعه متدولوژی کوپل تداخل سیال و سازه (المان محدود SPH، حجم محدود و المان محدود