این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد.: | اخبار

تشکر و سپاسگزاری از شرکت کنندگان و میهمانان همایش

از کلیه عزیزانی که با ارائه مقاله، شرکت در کارگاه ها، شرکت در مسابقه آب شیرین کن، شرکت در نمایشگاه و سایر بخش های بیست و سومین همایش بین المللی مهندسان مکانیک ایران در برگزاری هرچه با شکوهتر این همایش سهیم بوده اندبسیار سپاسگزارم.


از کلیه عزیزانی که با ارائه مقاله، شرکت در کارگاه ها، شرکت در مسابقه آب شیرین کن، شرکت در نمایشگاه و سایر بخش های بیست و سومین همایش بین المللی مهندسان مکانیک ایران در برگزاری هرچه با شکوهتر این همایش سهیم بوده اندبسیار سپاسگزارم.

با تشکر
دکتر نادر منتظرین
دبیر بیست و سومین همایش بین المللی مهندسان مکانیک ایران


بازگشت1394/02/28