این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد



.: | اخبار

سپاسگزاری از مجموعه دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

از کلیه اساتید، دانشجویان، و همکاران گرامی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر که در برگزاری شایسته بیست و سومین همایش بین المللی مهندسان مکانیک ایران کمک و همکاری بی دریغ نموده اند بسیار سپاسگزارم.


از کلیه اساتید، دانشجویان، و همکاران گرامی دانشکده مهندسی مکانیک که در برگزاری شایسته بیست و سومین همایش بین المللی مهندسان مکانیک ایران کمک و همکاری بی دریغ نموده اند بسیار سپاسگزارم.

با تشکر
دکتر نادر منتظرین
دبیر بیست و سومین همایش بین المللی مهندسان مکانیک ایران


بازگشت1394/02/28