این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد.: | اخبار

گزارش همایش بیست و سوم

گزارش همایش بیست و سوم شامل مقاله ها، عکس ها، فیلم ها و بسیاری اطلاعات دیگر آماده شده و
روی سایت isme2015.aut.ac.ir قرار گرفته است تا در همه جا تا زمان نامحدود در اختباز محققین و سازمان ها باشد.
بازگشت1394/07/22