این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد.: | پیشنهاداتتاييديه : تشخيص عامل غير انساني